THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022

 

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” (Ban Quản lý Dự án) thông báo tuyển dụng lao động năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tuyển dụng

– Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có trình độ, kinh nghiệm, văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng (theo Khoản 2.2 Mục II dưới đây)

– Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và thực hiện công việc.

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Vị trí, chỉ tiêu, nơi làm việc :

STTVị tríChỉ tiêu
1Hỗ trợ doanh nghiệp02
2Phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo02
3Phát triển nguồn nhân lực01
4Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng cơ chế chính sách về đổi mới sáng tạo02
5Tổ chức sự kiện và Truyền thông01
6Hành chính02
7Quản trị01
8Lái xe01
 Tổng số12

 

2. Mô tả công việc:

2.1. Vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp (02 chỉ tiêu)

Là vị trí tuyển dụng thực hiện các nội dung công việc nhằm hỗ trợ, kết nối và nâng cao năng lực doanh nghiệp đổi mới sáng tạo:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức hỗ trợ về công nghệ, nguồn nhân lực, vốn,…; tham gia trong công tác xây dựng, vận hành nền tảng kết nối doanh nghiệp và tích hợp dữ liệu doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Tham gia khảo sát, xây dựng các báo cáo, bộ chỉ số Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Xây dựng, đề xuất, tổ chức, triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hành chính, thuế, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thành lập các Trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc doanh nghiệp,…

– Nghiên cứu, tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

– Tham gia xây dựng, vận hành trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp, không gian số doanh nghiệp.

– Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình ươm tạo, tăng tốc doanh nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.2. Vị trí Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (02 chỉ tiêu)

Là vị trí tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo:

– Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổ chức kết nối, hợp tác với các chủ thể hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao gồm: cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và mạng lưới tư vấn, chuyên gia, trí thức;

– Tổ chức nghiên cứu, tư vấn về việc thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các địa phương; đề xuất cơ chế chia sẻ thông tin, hợp tác giữa các đơn vị ươm tạo, các trung tâm đổi mới sáng tạo các tỉnh, thành phố.

– Tổ chức phát triển và mở rộng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thiết lập các mạng lưới thành phần tại các quốc gia; Thiết lập các Văn phòng hợp tác tại các nước có mạng lưới thành viên.

– Tham gia xây dựng: cổng thông tin điện tử trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia; cơ sở dữ liệu chuyên gia Mạng lưới đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư, cố vấn doanh nghiệp,…; nền tảng kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo.

– Tham gia điều phối hoạt động các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên phạm vi toàn cầu, rà soát các hoạt động, cập nhật tình hình triển khai, tổ chức trao đổi thường xuyên, đề xuất các hỗ trợ của Trung tâm cho các Mạng lưới phù hợp với kế hoạch hoạt động (khi được giao).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.3. Vị trí Phát triển nguồn nhân lực (01 chỉ tiêu)

Là vị trí tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ nhằm thực hiện các nội dung về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

– Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo (cho người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ của một số trường THPT, Đại học, đơn vị nghiên cứu, cán bộ quản lý Nhà nước…).

– Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc sau khi hoàn tất chương trình đào tạo; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

– Thực hiện các khóa tập huấn, đào tạo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu về đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia; nâng cao kỹ năng mềm hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

– Xây dựng và tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo, chương trình khảo sát thực tế (Study-tour) nhằm nâng cao năng lực cán bộ của NIC và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.4. Vị trí Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo (02 chỉ tiêu)

– Tham gia nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng báo cáo các nội dung chuyên môn được giao, các báo cáo chung của Ban Quản lý dự án;

– Nghiên cứu, tham gia xây dựng các văn bản pháp lý cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tổng hợp các vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản khuyến khích đổi mới sáng tạo.

– Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách cho các Trung tâm đổi mới sáng tạo do các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thành lập.

– Khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo (đề xuất khung thử nghiệm pháp lý, phương án thành lập quỹ đầu tư thuộc NIC, xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo khu vực công và doanh nghiệp, báo cáo thường niên về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, nghiên cứu phát triển – R&D,…).

– Tham gia lập, theo dõi chương trình, kế hoạch.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.5. Vị trí Tổ chức sự kiện và Truyền thông (01 chỉ tiêu)

– Tổ chức các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ dự án.

– Phụ trách truyền thông và quan hệ báo chí, hình ảnh nhằm truyền thông cho các hoạt động về đổi mới sáng tạo và cho dự án.

– Tổ chức các hoạt động kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

– Tham gia vận hành, tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá về trung tâm trải nghiệm số, không gian làm việc và sản xuất thử nghiệm,v.v thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.6. Vị trí Hành chính (02 chỉ tiêu)

– Phối hợp với Cán bộ điều phối Ban Quản lý Dự án và các thành viên khác trong Ban Quản lý Dự án xây dựng, tổ chức, theo dõi kế hoạch thực hiện Dự án và lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

– Thực hiện các công việc hành chính như: chuẩn bị thủ tục tài chính, tài liệu và các công việc logistic khác phục vụ cho các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn, đào tạo và các chuyên đề, dự án nghiên cứu do Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm thực hiện.

– Tham gia dịch nói hoặc/và dịch viết từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại phục vụ các công việc của Ban Quản lý Dự án khi được yêu cầu và có khả năng phù hợp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.7. Vị trí Quản trị (01 chỉ tiêu)

– Xây dựng các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đấu thầu đối với các gói thầu do Ban Quản lý Dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nội dung trong công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản,…thuộc phạm vi của Dự án; tiếp nhận, bàn giao và vận hành các cơ sở hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

– Quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản của Ban Quản lý dự án.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

2.8. Vị trí Lái xe (01 chỉ tiêu)

– Đưa – đón các cán bộ đi công tác, phục vụ các nhiệm vụ theo chế độ quy định.

– Thực hiện sử dụng xe ô tô hiệu quả, tiết kiệm; bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô hợp quy chuẩn an toàn về kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và của nhà sản xuất.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý Dự án giao.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng

3.1. Vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp (02 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp:

– Có bằng cấp ngành: kinh tế, tài chính, luật, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các chuyên ngành có liên quan khác. Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường uy tín, đào tạo bằng Tiếng Anh ở nước ngoài.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các các khóa đào tạo, tập huấn về về hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ, quản trị doanh nghiệp.

b) Kinh nghiệm và kỹ năng:

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các dự án quốc tế; các doanh nghiệp có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo; các trung tâm đổi mới sáng tạo; các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính; các vườn ươm doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; các cơ quan dịch vụ một cửa; các cơ quan, tổ chức có chức năng tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Có kỹ năng về phân tích, viết báo cáo, quản lý dự án, tư vấn doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch hoạt động. Ưu tiên ứng viên có khả năng phân tích, đánh giá, đầu tư vào doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Có khả năng đọc hiểu, làm việc bằng Tiếng Anh; ưu tiên người có bằng cấp được đào tạo bằng Tiếng Anh tại các quốc gia phát triển.

– Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo. Ưu tiên người đã tham gia các khóa đào tạo về lập trình, học máy, trí tuệ nhân tạo, blockchain, khoa học dữ liệu,…

– Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số doanh nghiệp; Có quan hệ tốt với các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

– Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

3.2. Vị trí Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (02 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

– Có bằng cấp ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế, quan hệ công chúng và các ngành có liên quan khác. Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường uy tín, đào tạo Tiếng Anh ở nước ngoài; có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, khoa học dữ liệu, v.v.

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

– Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình.

– Có kỹ năng về nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, và viết báo cáo.

– Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt. Ưu tiên người có bằng cấp chính quy tại quốc gia sử dụng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh.

– Chủ động và chịu được áp lực trong công việc.

– Kỹ năng tin học văn phòng và trình bày văn bản tốt; ưu tiên có kỹ năng sử dụng các phần mềm Photoshop, Illustrator, Premiere Pro,…và các phần mềm thiết kế và edit khác.

3.3. Vị trí Phát triển nguồn nhân lực (01 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

– Có trình độ từ đại học trở lên ngành: sư phạm, phát triển nguồn nhân lực, quản trị nhân lực, giáo dục, kinh tế, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, hành chính quản trị.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị nguồn nhân lực, Tư duy thiết kế (Design thinking), kỹ năng mềm,v.v.

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức giáo dục, đào tạo hoặc các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo.

– Có kỹ năng về tổng hợp, phân tích, viết báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động.

– Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt. Ưu tiên người có bằng cấp chính quy tại quốc gia sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

– Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

– Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

3.4. Vị trí nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng cơ chế chính sách về đổi mới sáng tạo (02 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

– Có bằng cấp ngành: kinh tế, tài chính, luật, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các chuyên ngành có liên quan khác. Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường uy tín, đào tạo bằng Tiếng Anh ở nước ngoài.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị nguồn nhân lực, phát triển bản thân, kỹ năng mềm,…

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các dự án quốc tế, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, các viện nghiên cứu và các cơ quan đề xuất xây dựng chính sách.

– Có khả năng nghiên cứu, nắm bắt yêu cầu thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giao phụ trách; Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng, tham mưu chính sách.

– Nắm được chủ trương, đường lối thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

– Có khả năng xây dựng hoặc tham gia xây dựng, triển khai các dự án, đề án về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin xử lý các thông tin, dữ liệu và các kết quả khảo sát. Có kỹ năng soạn thảo văn bản, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

– Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt. Ưu tiên người có bằng cấp chính quy được đào tạo bằng Tiếng Anh tại quốc gia phát triển.

– Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

– Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

 3.5. Vị trí Tổ chức sự kiện và Truyền thông (01 chỉ tiêu)

a) Bằng cấp:

– Có bằng cấp ngành: truyền thông, marketing, báo chí, quản trị kinh doanh, luật, kinh tế, quan hệ công chúng, quản lý sự kiện và các ngành liên quan khác.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, luật, tổ chức sự kiện, truyền thông, marketing,…

b) Kinh nghiệm và kỹ năng:

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc  cho các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông, marketing.

– Có kỹ năng về phân tích, viết báo cáo và xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động, kế hoạch truyền thông, marketing.

– Có kỹ năng xử lý truyền thông và quan hệ công chúng. Sắp xếp và soạn thảo nội dung cho các buổi phỏng vấn với truyền thông. Có khả năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

– Có kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, các sự kiện về công nghệ và đổi mới sáng tạo,v.v.

– Có mối quan hệ rộng, khả năng tìm kiếm, kết nối các nguồn lực phục vụ công tác truyền thông, tổ chức sự kiện.

– Có khả năng đánh giá quy mô sự kiện, đề xuất các quy trình tiến hành chuẩn bị cho sự kiện. Lập kế hoạch, ước tính chi phí tổ chức sự kiện và báo cáo ngân sách.

– Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt; sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy năng động, linh hoạt và sáng tạo.

3.6. Vị trí Hành chính (02 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

– Có bằng cấp ngành: kinh tế, hành chính, quản trị kinh doanh, luật, tài chính.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, chính sách công, hành chính tổng hợp, quản trị nguồn nhân lực,…

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cho các dự án quốc tế, có yếu tố nước ngoài.

– Có kỹ năng về tổng hợp, phân tích, viết báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính.

– Ưu tiên người có khả năng dịch nói hoặc/và dịch viết từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại; người có bằng cấp chính quy tại quốc gia sử dụng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh.

– Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

– Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

3.7. Vị trí Quản trị (01 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

– Có bằng cấp ngành xây dựng, giao thông, đấu thầu, quản lý dự án, quản trị văn phòng, hành chính và các ngành liên quan khác.

– Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến giám sát công trình, đấu thầu, mua sắm tài sản,…

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về xây dựng, cải tạo sửa chữa trụ sở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có kinh nghiệm đấu thầu, mua sắm hàng hóa.

– Nắm được thủ tục, các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa. Có khả năng độc lập tổ chức công việc, nghiên cứu, tham gia phối hợp và hỗ trợ các quy trình của dự án.

– Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quản trị; có khả năng thực hiện sửa chữa nhỏ đối với tài sản, thiết bị đơn vị.

– Nắm được các quy định, quy trình về quản lý tài sản trong đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất mua sắm mới, thanh lý tài sản cũ, hỏng, hết khấu hao; điều chuyển tài sản.

– Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng thành thạo.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

– Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, tổ chức.

3.8. Vị trí Lái xe (01 chỉ tiêu)
a) Bằng cấp

Tốt nghiệp trường (Trung tâm) đào tạo lái xe, có bằng lái và giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật (hạng B2 trở lên).

b) Kinh nghiệm và kỹ năng

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc.

– Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

– Am hiểu tính năng kỹ thuật và có kỹ năng bảo quản tốt phương tiện, trang bị làm việc.

– Hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quy chế của cơ quan và đơn vị.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển để trong túi hồ sơ ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu kèm theo);

– Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật (ảnh 4×6) có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân (Căn cước công dân);

– Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận không quá 03 tháng so với thời gian nộp;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);

– Bốn (04) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.

IV. Hợp đồng và mức lương dự kiến

1. Nội dung thử việc do Ban Quản lý Dự án và ứng viên thoả thuận. Hợp đồng khi được tuyển vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án là hợp đồng có xác định thời hạn.

2. Mức lương hợp đồng: theo thoả thuận, phù hợp định mức, quy định tại quy chế quản lý tài chính của Dự án. Mức lương thử việc (nếu có): 85% mức lương hợp đồng.

V. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng

1. Hồ sơ ứng viên gửi về: Ban Quản lý Dự án, phòng 208 nhà A, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.44889

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 03/7/2022 đến ngày 18/7/2022 trong giờ hành chính, hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo. Dấu phát đi (tống phát) là căn cứ tính thời hạn nộp hồ sơ.

3. Ban Quản lý Dự án tiến hành nhận hồ sơ, rà soát các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, mời tham gia phỏng vấn.

4. Ban Quản lý Dự án sẽ liên hệ các ứng viên có đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, xét tuyển các vòng tiếp theo.

5. Ban Quản lý Dự án không trả lại hồ sơ ứng viên khi không trúng tuyển.

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” trân trọng thông báo./.

LIÊN HỆ

Điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 08044838

Email: info@nic.gov.vn

Giờ mở cửa

T2 – T6: 8h00 – 17h00
T7 – CN: Đóng cửa

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội