THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên trúng tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022

Trên cơ sở kết quả phỏng vấn các ứng viên dự tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022 ngày 30/8/2022, Ban Quản lý dự án thông báo tới Ứng viên đáp ứng điều kiện, tiêu […]

THÔNG BÁO: Tổ chức phỏng vấn ứng viên tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022, Ban Quản lý dự án thông báo tới […]

Thông báo tuyển dụng Dự án SDNIC năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022   Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” (Ban Quản lý Dự án) […]