Thông báo tuyển dụng Dự án SDNIC năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022   Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” (Ban Quản lý Dự án) […]