THÔNG BÁO: Về việc Tổ chức phỏng vấn ứng viên tuyển dụng vị trí Chuyên gia Đổi mới sáng tạo làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2023

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự tuyển Chuyên gia Đổi mới sáng tạo làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2023, Ban Quản lý dự án thông […]

THÔNG BÁO: <strong>Về việc tuyển dụng Chuyên gia Đổi mới sáng tạo làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2023</strong>

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023. Cụ thể như sau: I. Đối tượng tuyển dụng 1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tuyển dụng – Là công dân Việt […]

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên trúng tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022

Trên cơ sở kết quả phỏng vấn các ứng viên dự tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022 ngày 30/8/2022, Ban Quản lý dự án thông báo tới Ứng viên đáp ứng điều kiện, tiêu […]

THÔNG BÁO: Tổ chức phỏng vấn ứng viên tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự tuyển Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022, Ban Quản lý dự án thông báo tới […]

Thông báo tuyển dụng Dự án SDNIC năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc cho Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” năm 2022   Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” (Ban Quản lý Dự án) […]